Clár na dToghthóirí

Tá Comhairle Contae Liatroma freagartha as cóiriú Clár na dToghthóirí do Chontae Liatroma. Ta an Contae roinnte i gceithre Thoghcheantar:

o       Béal an Átha Móir

o       Cora Droma Rúisc

o       Droim Dá Thiar

o       Cluainín

Tógtar Clár na dToghthóirí suas chun dáta gach bhliain agus tagann Clár nua i bhfeidhm gach bhliain ar an 15 Feabhra. Ni féidir le duine nach bhfuil ar an gClár vóta a chaitheamh in aon toghchán no reifreann a eagraítear le linn tréimhse reatha an Chláir. Mar sin féin, is féidir le duine ar bith nach bhfuil ainmnithe ar an gClár, iarratas a dhéanamh chun a (h)ainm a bheith curtha i bhForlíonadh le Clár na dToghthóirí. Ullmhaítear Forlíonadh aon uair a fhógraítear Toghchán nó Reifreann.

Aon duine atá ós cionn ocht mbliana déag d’aois ar an 15 Feabhra, d’aon bhliain, tá sé nó sí cáilithe le bheith ar Clár na dToghthóirí don bhliain sin. Má tá tú cláraithe ar an gClár don bhliain reatha, ní hionann is a rá go mbeidh tú ar cheann nua na bliana dár gcionn.

Is féidir breathnú ar Clár na dToghthóirí ins na hoifigí áitiúla de Chomhairle Chontae Liatroma agus ins na Leabharlanna Poiblí. Is féidir é a fheiceáil freisin ar líne ag E-Reg 

Mura bhfuil tú ar Clár na dToghthóirí nó, má tá botún ar bith san iontráil, is féidir leat Form RFA 1 a líonadh leis na ceartúcháin agus é a sheoladh go dtí: Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Contae Liatroma, Áras an Chontae, Cora Droma Rúisc roimh an 25 Samhain

------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Ireland Structural and Investment Funds
  • EU European Regional Development Fund